Statut

Statut

Niepublicznego

 Artystyczno-Językowego Przedszkola

,,All About Kids”

ul. Staromłyńska 1c w Wejherowie

 

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

Rozdział III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

Rozdział IV

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez Rodziców lub inną upoważnioną osobę

Rozdział V

Organ prowadzący

Rozdział VI

Organy przedszkola, kompetencje, warunki współdziałania, sposoby rozwiązywania sporów

Rozdział VII

Organizacja pracy przedszkola, organizacja wczesnego wspomagania rozwoju, organizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Rozdział VIII

Oddział przedszkolny

Rozdział IX

Czas pracy przedszkola

Rozdział X                                                        

Zasady odpłatności, korzystanie z jedzenia, ubezpieczenie

Rozdział XI

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

Rozdział XII

Prawa i obowiązki Rodziców, formy współdziałania z Rodzicami, częstotliwość kontaktów

Rozdział XIII

Zasady rekrutacji

Rozdział XIV

Prawa i obowiązki dziecka

Rozdział XV

Zawieszenie zajęć, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Rozdział XVI

Postanowienia końcowe

Wykaz aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60),
 • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia wydane na podstawie ustaw, o których mowa w punktach od 1 do 4.

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 • Nazwa i adres placówki
 • nazwa przedszkola – Niepubliczne Artystyczno-Językowe Przedszkole All About Kids,
 • nazwa przedszkola na pieczęci – Niepubliczne Artystyczno-Językowe Przedszkole All About Kids w Wejherowie, ul. Staromłyńska 1c, tel. + 48 887-685-555
 • Organem prowadzącym przedszkole jest osoba fizyczna – Jolanta Forytta, ul. Staromłyńska 1c.
 • Dyrektorem przedszkola jest organ prowadzący Jolanta Forytta.
 • Siedziba Przedszkola mieści się w w Wejherowie, ul. Staromłyńska 1c.
 • Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 • Przedszkole jest placówką niepubliczną, której działalność finansowana jest przez:
 • Miasto Wejherowo w formie dotacji w wysokości i formie określonej w odrębnej ustawie;
 • rodziców w formie opłat stałych za świadczenie usług wychowania przedszkolnego,
 • środków pozyskanych z funduszy unijnych

4)   darowizn na rzecz  Przedszkola;

5) środków przeznaczonych na działalność Przedszkola przez osobę prowadzącą Przedszkole;

6)  inne formy finasowania.

 • Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
 • Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
 • przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Artystyczno-Językowe Przedszkole All About Kids,
 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Artystyczno-Językowego Przedszkola All About Kids,
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 2.

 

 • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach (w tym rozporządzeniach) wydanych na ich podstawie,
  w szczególności w rozporządzeniu określającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. W tym celu w przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.
 • Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 • Zadaniami przedszkola są w szczególności:
 • Wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
  z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji.
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 • Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 • Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 • Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 • Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej .
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, a w szczególności j. angielskiego, chęci poznawania innych kultur.
 • Organizowanie form pomocy psychologiczno- pedagogicznej polegającej na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej wychowanków, w przypadku uzyskania dotacji oświatowej.

 

 • Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

 

 • Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka dostosowując treści, metody i organizację pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym oraz w razie potrzeby przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli spełnia warunki konieczne do przyjęcia dziecka z danym rodzajem niepełnosprawności.
 • Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.
 • Uwzględnianie typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu.
 • Działalność nauczycieli w ramach określonych obszarów edukacyjnych
  z wykorzystaniem ustalonych w oddziale koncepcji pedagogicznych:

- poznawanie i rozumienie siebie i świata,

- nabywanie umiejętności przez działanie,

- odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,

- budowanie systemu wartości.

 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
  i umożliwianie ich zaspokojenia.
 • Organizowanie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie:

- zajęć logopedycznych,

- porad i konsultacji,

- zajęć z pedagogiem,

- zajęć z pedagogiem specjalnym,

- i innych w zależności od potrzeb danego dziecka np. zajęcia rehabilitacyjne.

 • Prowadzenie w ramach posiadanych możliwości pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu
  w dzienniku zajęć
 • Budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, z krajem Rodzinnym.
 • Rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, personelu.
 • Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:
 • prowadząc zajęcia w języku polskim,
 • wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,
 • pielęgnując tradycje.
 • Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
 • Współdziałanie z rodzicami oraz pełnienie wobec rodziców (opiekunów) funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze:
 • pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • informowanie na bieżąco o postępach dziecka,
 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach.

 

Rozdział III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

§ 3.

 • Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem i planem pracy.
 • Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych mu dzieci, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 • Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 • Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 • Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 • W wypadkach nagłych, wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 • Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu.
 • Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.
 • Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność.
 • W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb:
 • leżakowanie,
 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające, czytanie bajek.
 • Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu.

 

 

Rozdział IV

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

z przedszkola przez Rodziców lub inną upoważnioną osobę

§ 4.

 • Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go przez Rodzica do chwili odebrania dziecka przez Rodzica lub upoważnione do tego osoby.
 • Dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub inne osoby pisemnie upoważnione przez Rodziców.
 • Placówka zobowiązuje Rodziców do osobistego złożenia pisemnych upoważnień do odbioru dziecka przez osoby trzecie, zapewniające pełne bezpieczeństwo na ryzyko Rodzica, z tym że odbierającym może być osoba powyżej 10 roku życia. Pracownik placówki ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej przez rodzica, jeżeli w danym dniu lub sytuacji zaobserwuje, że osoba wyznaczona przez rodzica nie zagwarantuje dziecku bezpiecznego powrotu z zajęć.
 • Dyrektor zobowiązuje nauczycieli oraz personel pomocniczy do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka.
 • Nauczyciel lub personel pomocniczy może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 • W przypadku pozbawienia lub ograniczenia przez Sąd władzy rodzicielskiej jednego
  z rodziców, rodzic który nie wyraża zgody na wydanie dziecka rodzicowi, który jest pozbawiony lub ma ograniczone prawa rodzicielskie, winien przedłożyć u dyrektora kserokopię prawomocnego orzeczenia Sądu w w/w zakresie.
 • Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka
  z przedszkola. Dyrektor może nałożyć na rodzica dodatkową opłatę (w wysokości zgodnej z umową), w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola w wyznaczonych godzinach pracy.

 

Rozdział V

Organ prowadzący

 • Organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność.
 • Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:
 • koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami statutu,
 • podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola,
 • zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • wykonywanie remontów,
 • wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania oraz wykonywania innych zadań statutowych,
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, prawnej i organizacyjnej placówki,
 • wprowadzanie zmian do statutu, wprowadzanie tekstu jednolitego statutu,
 • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora przedszkola,
 • organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • inne wynikające wprost z ustawy o systemie oświaty oraz Prawa oświatowego.
 • Organ Prowadzący może pełnić funkcję Dyrektora.

 

 

Rozdział VI

Organy przedszkola,

kompetencje, warunki współdziałania, sposoby rozwiązywania sporów.

§ 6.

1. Organem przedszkola jest Dyrektor Przedszkola,

2. Do zadań Dyrektora należy:

 • bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,
 • reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
 • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,
 • dysponuje środkami finansowymi,
 • prowadzenie polityki kadrowej,
 • tworzenie regulaminów przedszkola,
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników,
 • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
 • może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym,
 • organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Dyrektora powołuje organ prowadzący.
 • Dyrektor może powołać wicedyrektora określając jego kompetencje. Wicedyrektora odwołuje Dyrektor.
 • Wicedyrektor:
 • zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności,
 • wykonuje w czasie nieobecności Dyrektora jego zadania oraz obowiązki,
 • korzysta z wszystkich praw, jak i obowiązków, jakie przysługują Dyrektorowi,
  w tym prawa do zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • w czasie obecności Dyrektora, Wicedyrektor odpowiada za wykonanie zadań przydzielonych przez Dyrektora.

 

Rozdział VII

Organizacja pracy przedszkola

§ 7.

 • Szczegółową organizację pracy w danym roku określa plan roczny pracy Przedszkola opracowany przez Dyrektora placówki.
 • Ramowy rozkład dnia opracowywany jest na podstawie innych przepisów.
 • Obecność dziecka w przedszkolu jest sprawdzana raz dziennie i odnotowana w dzienniku zajęć.
 • Ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych przedstawia Dyrektor na początku roku Rodzicom na zebraniu.
 • Zajęcia dodatkowe
 • na terenie przedszkola mogą być organizowane dodatkowe zajęcia,
 • rodzaj zajęć dodatkowych, ich organizacja, częstotliwość, terminy i forma organizacyjna ustalane są przez dyrektora placówki,
 • zajęcia dodatkowe są płatne.

6. Zadania w trybie zdalnym w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przedszkole świadczy w szczególności poprzez:

a) ustalenie form i czasu kontaktu z wychowankami i rodzicami w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla dzieci i rodziców mając na względzie zapisy w rozdziale XV Statutu,

b) organizowanie konsultacji online,

c) świadczenie zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej,

d) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

w uzgodnieniu z dyrektorem,

e) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań wychowanków pojawiających się

w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,

f) udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

g) wspomaganie nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych wychowanków w kontekście nauczania zdalnego.

 

Rozdział VIII

Oddział przedszkolny

§ 8.

 • Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku,
  z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 • W przedszkolu nie można tworzyć więcej niż 3 oddziały.
 • Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych może ulec zmianie.
 • Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 30, przy czym:
 • w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola może zostać zmniejszona liczba oddziałów;
 • w okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych,
 • w sytuacjach wymienionych w punktach 1) i 2) liczba dzieci po połączeniu
  w oddziałach nie może przekraczać 30 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.
 • Możliwe jest przyjmowanie dzieci, które muszą przestrzegać odpowiedniej diety po przedłożeniu zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia.

 

Rozdział IX.

Czas pracy przedszkola

 

 • 9.
 • Przedszkole jest czynne:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy,
 • Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne lub też skrócić czas pracy placówki
  w okresie świąt, ferii, uroczystości lub z innych ważnych powodów,
 • Dyrektor zastrzega możliwość zmian czasu pracy placówki na dany rok szkolny po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców,
 • w czasie trwania roku szkolnego Dyrektor możne zmodyfikować ofertę edukacyjną
  w zależności od bieżących potrzeb placówki oraz dzieci.

Rozdział X

Zasady odpłatności, korzystanie z jedzenia, ubezpieczenie

§ 10.

 • Za pobyt dzieci w przedszkolu pobiera się następujące opłaty:
 • opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:
 • miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • opłaty za żywienie,
 • opłaty wstępnej,
 • kaucji;
 • w przypadku uczestniczenia przez dziecko w zajęciach dodatkowych, pobiera się opłaty za te zajęcia.
 • Wysokość i termin opłat ustalana jest przez organ prowadzący i określona szczegółowo w umowie o świadczeniach przedszkolnych zawieranej z Rodzicami.
 • Dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice.
 • W przedszkolu nie stosuje się zabiegów lekarskich bez zgody Rodziców prawnych,
  z wyjątkiem nagłych przypadków zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka.

Rozdział XI

Zadania (obowiązki) i prawa

nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola

§ 11.

 

 • Statut Przedszkola określa zadania (obowiązki) i prawa nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
 • Zasady zatrudniania oraz wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określa organ prowadzący.
 • W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • Personel Przedszkola zobowiązany jest:

- przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

- przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

- przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

- dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

- dbać o czystość na stanowisku pracy,

- wykonywać czynności zlecone przez Dyrektora oraz organ prowadzący,

- wykonywać badania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przestrzegać zasad współżycia społecznego.

 • Do zakresu zadań (obowiązków) nauczycieli należy w szczególności:
 • maksymalna dbałość o zdrowie i życie wszystkich dzieci powierzonych ich opiece,
 • planowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej z respektowaniem przepisów konwencji praw dziecka, norm moralnych i społecznych oraz odpowiedzialność za jej wykonanie,
 • współpraca i współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną oraz inną,
 • planowanie i prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tej obserwacji,
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • planowanie pracy z uwzględnieniem form pracy indywidualnej, związanej z potrzebami rozwojowymi każdego wychowanka,
 • odpowiedzialność za powierzone mienie,
 • stwarzanie atmosfery życzliwości, dbałość o dobre imię swego zakładu pracy,
 • nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa,
 • nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych,
 • nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia,
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
 • przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 7– letnich,
 • realizacja wszelkich innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki,

17) w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do obowiązków nauczycieli należy:

- realizowanie zadań w trybie zdalnym respektując zapisy rozdziału XV Statutu,

- utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami  poprzez wybraną formę kontaktu w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka lub form pomocy w działaniach wychowawczych,

- aktywne i obowiązkowe uczestnictwo w zdalnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

- wspieranie rodziców i pomoc w procesie rozwoju motorycznego dziecka poprzez zdalne udzielanie instruktażu w celu eliminowania czynników mogących pogłębić lub utrwalić istniejące zaburzenia oraz wskazówek do kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych.

 • Do zakresu zadań (obowiązków) pracowników administracyjnych i pomocniczych należy w szczególności:
 • udział w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zajęć,
 • pomoc nauczycielowi w różnych sytuacjach tego wymagających,
 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,
 • utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony sprzęt,
 • podawanie posiłków dzieciom,
 • inne zlecone zadania przez Dyrektora,
 • odpowiedzialność za wydanie dziecka osobie upoważnionej pisemnie do odbioru dziecka,
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa na terenie Przedszkola,
 • dbanie o czystość i porządek w Przedszkolu
 • Szczegółowe zakresy zadań oraz zakres odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk znajdują się w teczkach osobowych pracowników.
 • Wszyscy pracownicy Przedszkola zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo w szczególności do:
 • otrzymania wynagrodzenia w ustalonym czasie oraz w ustalonej wysokości,
 • urlopów,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • podnoszenia kwalifikacji,
 • świadczenia pracy w życzliwej i zgodnej z zasadami współżycia społecznego atmosferze.

Pozostałe prawa reguluje kodeks pracy oraz inne ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze.

 • W przypadku zatrudnienia osób na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa oraz obowiązki uregulowane zostaną w umowach zawartych z tymi osobami.

10. Do zakresu zadań pracowników przedszkola w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty należy:

 • wykonywanie pracy zdalnej w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym

z Dyrektorem placówki respektując zapisy rozdziału XV Statutu,

 • pozostawania dyspozycyjnym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy i przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych Pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy Pracodawcy,
 • potwierdzania obecności w pracy przesłaną informacją drogą mailową na wyznaczony przez Dyrektora adres, oraz wprowadzanie wykonywanych zadań do karty pracy zdalnej,
 • przekazywanie informacji o wykonanych działaniach do dyrektora przedszkola w ustalony sposób,
 • organizowania stanowiska do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 

Rozdział XII

Prawa i obowiązki Rodziców,

formy współdziałania z Rodzicami oraz częstotliwość kontaktów

§ 12.

 • Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 • przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów oraz procedur obowiązujących na terenie Przedszkola,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka przez osoby upoważnione, w wyznaczonych godzinach,
 • terminowe regulowanie opłat za Przedszkole,
 • informowanie dyrektora o nieobecności dziecka,
 • niezwłoczne informowanie Dyrektora o chorobach, w tym zwłaszcza chorobach zakaźnych dziecka,
 • dbanie o czystość dzieci,
 • informowanie o wszelkich zmianach teleadresowych, zdrowotnych oraz innych związanych z dzieckiem,
 • Rodzice i nauczyciel zobowiązani są do wzajemnej współpracy dla dobra dziecka.
 • Rodzice maja prawo do:
 • zapoznania się z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danych oddziale, programu wychowania przedszkolnego,
 • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • zapoznania się z procedurami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka oraz w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 • korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej na warunkach wskazanych
  w odrębnych przepisach.
 • Formy współdziałania Rodzica z przedszkolem:
 • zebrania ogólne grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne,
 • spotkania organizacyjne,
 • tablica informacyjna,
 • strona internetowa, media społecznościowe
 • spotkania ze specjalistami,
 • organizowanie wystaw prac dziecięcych,
 • inne formy wzajemnej współpracy.
 • Częstotliwość kontaktów.
 • Pierwszy kontakt z Rodzicami następuje w chwili odbierania i składania kart zgłoszenia dziecka do przedszkola. Podczas pierwszego kontaktu Dyrektor lub Nauczyciel uzyskuje pierwsze informacje o dziecku. Po złożeniu kart zgłoszenia, odbywa się spotkanie organizacyjne dla Rodziców dzieci nowo przyjętych. Z początkiem roku szkolnego, organizowane jest przez dyrektora zebranie ogólne, a następnie zebrania indywidualne w grupach.
 • Zebrania ogólne i grupowe organizowane są w zależności od potrzeb placówki
  i Rodziców.
 • Indywidualne rozmowy (konsultacje) prowadzone są w zależności od potrzeb po uprzednim umówieniu spotkania.
 • Na stronie internetowej lub mediach społecznościowych lub na tablicy ogłoszeń, udostępniane są bieżące informacje związane z organizacją życia przedszkolnego, w tym podejmowane inicjatywy oraz wycieczki. Udostępnianie wizerunku dzieci może odbywać się jedynie na podstawie odrębnych przepisów.
 • Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty przedszkole w razie potrzeby uczestniczy i wspomaga rodziców w podnoszeniu świadomości pedagogicznej poprzez:

1) konsultacje z psychologiem, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą i innymi  specjalistami pracującymi w placówce za pomocą komunikatorów internetowych, wiadomości email lub rozmów telefonicznych,

2) rozmowy indywidualne za pomocą rozmów telefonicznych, komunikatorów internetowych lub wiadomości email.

 

Rozdział XIII

Zasady rekrutacji

§ 13.

 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku wskazanym w prawie oświatowym.
 • Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji.
 • Podstawą zgłoszenia dziecka jest „ karta zgłoszenia dziecka”.
 • W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci już uczęszczające do Przedszkola oraz ich rodzeństwo.
 • Następnie o przyjęciu decyduje kolejność złożenia „karty zgłoszenia dziecka”, uwzględniająca potrzeby lokalne.
 • Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor placówki.
 • Po przyjęciu dziecka do przedszkola Rodzice zobowiązani są zawrzeć umowę o świadczeniu usług przedszkolnych.
 • Umowa jest podstawą realizacji usługi edukacyjno-wychowawczej oferowanej przez Niepubliczne Przedszkole.
 • Do Przedszkola dzieci mogą być przyjmowane przez cały rok.

Rozdział XIV

Prawa i obowiązki dziecka

§ 14.

 • Dziecko ma prawo do:
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • bycia takim jakim jest, ale ze wskazaniem na rzeczy „dobre” i „złe”,
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
 • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • wypoczynku,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • badania i eksperymentowania,
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 • wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania,
 • nagradzania wysiłku,
 • współdziałania z innymi,
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym uczenia,
 • codziennego pobytu na powietrzu,
 • korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,
 • formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),
 • ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
 • współpracy nauczyciel - dziecko, która powinna opierać się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • zdrowego odżywiania,
 • nauki regulowania własnych potrzeb fizjologicznych.
 • Do obowiązków dziecka należy:
 • przestrzeganie ustalonych reguł,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
 • pełnienie dyżurów,
 • bezwzględne poszanowanie nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych
 • poszanowanie godności osobistej innych dzieci i dorosłych.
 • Skreślenie dziecka z listy przedszkolnej następuje w wyniku decyzji Dyrektora
  w przypadku:
 • nie podpisania umowy o świadczenie usług przez Przedszkola,
 • nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej co najmniej 1 miesiąc,
 • powtarzającego uchylania się rodziców od terminowego dokonywania opłat za przedszkole na zasadach określonych w umowie,
 • nie wniesienia opłaty za przedszkole przez okres dwóch miesięcy,
 • agresywnego lub stwarzającego zagrożenie życia, zdrowia czy bezpieczeństwa zachowania dziecka w stosunku do osób trzecich,
 • utrudnianie prowadzenia zajęć przez dziecko,
 • w razie zakwalifikowania dziecka do indywidualnej opieki na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej,
 • braku współpracy, braku współdziałania pomiędzy personelem przedszkola, dyrektorem oraz rodzicem, zgłaszania nieuzasadnionych pretensji przez rodzica,
 • nie podporządkowywania się uchwałom organów wewnątrz przedszkolnych,
 • zaniedbania higieny osobistej dziecka, stwarzające zagrożenie epidemiologiczne dla innych dzieci.

 

 

 

Rozdział XV

Zawieszenie zajęć, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

§ 15.

1. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia:

1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej ich zdrowiu,

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt 1-3.

2. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane:

1) w pierwszej kolejności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem poprzez aplikację LiveKid z poziomu komputerów, tabletów czy smartfonów, lub

2) przez podejmowanie przez dziecka aktywności określonych przez nauczyciela i przekazanych rodzicowi poprzez aplikację LiveKids lub adres e-mail potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub jeśli powyższe będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od przedszkola w inny sposób uzgodniony z rodzicami dziecka umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:

1) równomiernego obciążenia dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

3) możliwości psychofizycznych dzieci w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;

4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane w poszczególnych oddziałach.

8. Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut.

9. W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez okres powyżej 30 dni dyrektor zapewnia dzieciom i rodzicom, w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola, możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.

10. Konsultacje, o których mowa w ust. 9, mogą odbywać się w formie indywidualnej albo formie grupowej, z tym że konsultacje odbywają się, w miarę możliwości, w bezpośrednim kontakcie dziecka z nauczycielem.

11. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje dzieciom i rodzicom informację o ustalonych przez dyrektora przedszkola formach i terminach konsultacji, o których mowa w ust. 10.

12. W przypadku dziecka, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców dziecka, organizuje dla tego dziecka zajęcia na terenie przedszkola:

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

- jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

13. W przypadku dziecka, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców dziecka, może zorganizować dla tego dziecka zajęcia na terenie przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie tego przedszkola oraz jeżeli nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

14. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla dziecka, o którym mowa w ust. 12 i 13, zajęcia na terenie innego, spełniającego powyższe wymogi wskazanego przez organ prowadzący, przedszkola.

15. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci.

16. Wszelkie materiały niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych przekazywane będą dzieciom (np. pocztą elektroniczną na adres a-mail rodzica, z wykorzystaniem e-dziennika).

17. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zdalnych zajęciach edukacyjnych poprzez korzystanie przez rodziców, dziecka i przedszkole z aktualnej wersji aplikacji LiveKid i łączenie się z aplikacją poprzez unikalny login i hasło dostępu.

18. Uczestnictwo dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane będzie w aplikacji LiveKid, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka.

Rozdział XVI

Postanowienia końcowe

§ 16.

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, zastosowanie mają przepisy ustawy
o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz innych ustaw powszechnie obowiązujących oraz rozporządzeń.

4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dyrektora, nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, rodziców, dzieci.

5. Statut został uchwalony i nadany przez organ prowadzący przedszkole.

6. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w postaci:

- wykazania zaistniałych zmian lub

- w postaci tekstu jednolitego kiedy statut był często nowelizowany lub dokonano w nim wielu zmian.

 

§ 17.

 

1. Statut nadaje i zmienia osoba prowadząca przedszkole.

2. Niniejszy statut w brzmieniu obecnym (tekst jednolity) obowiązuje od dnia 25.11.2022 r.

 

 

© 2022 - Przedszkole "All about kids". Design by 1 Piksel